Euroopa Komisjoni Erasmus+ programmi projekt “UNESCO kultuuriruumide võrgustik”

Euroopa on maailmas tuntud oma rikkalike kultuuriväärtuste poolest, mille hulka kuulub ka vaimne kultuuripärand (ingl intangible cultural heritage). See pärand tähendab eurooplase teadmisi, praktikaid ja traditsioone. Vaimse kultuuripärandi tähtsust tunnustati seaduslikult 2003. aastal, mil võeti vastu UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioon. Just selle konventsiooniga võeti laiemalt kasutusele vaimse kultuuripärandi kaitse mõiste. Vaimne kultuuripärand on väärtus, mille abil kogukonnad või riigid kujundavad teatud ühtsustunde või enesemääratluse. 
Projekti partnerite hulka kuuluvad kaheksa organisatsiooni seitsmest Euroopa riigist: 
Läti (Suiti rahvuskultuuri keskus – projekti juhtpartner)
Eesti (MTÜ Setomaa Turism ja SA Kihnu Kultuuriruum)
Põhja-Makedoonia Vabariik (Makedoonia vaimse kultuuripärandi kaitse rahvuslik komitee)
Gruusia (Gruusia kunsti- ja kultuurikeskus)
Itaalia (Gagliari ülikool)
Horvaatia (Gacka muuseum Otočacis)
Portugal (Idanha-a-Nova vallavalitsus)
Need seitse Euroopa riiki esindavad väga erinevaid kultuuriväärtusi, mis on tunnustatud UNESCO kultuuriväärtuste kaitse konventsiooni nimekirjas. Eesti on projektis esindatud seto leelo ja Kihnu kultuuriruumi kaudu. 
Käesolevas projektis on need seitse riiki ja kaheksa piirkonda ühendanud oma jõud, et üksteisega jagada oma parimaid kogemusi ning õppida, kuidas kõige paremini tugevdada kogukonnasiseseid teadmisi ja praktikaid konkreetsete vaimse kultuuripärandi väärtuste kaitsel. Projektipartnerid on väga erineva suuruse ja tegutsemisampluaaga, kuid eesmärgid ja sihtrühmad on samad: vaimse kultuuripärandi tegelikud edasikandjad ning projektis osalevate institutsioonide meeskonnaliikmed. Igal partneril on kultuuriväärtuste hoidmisel ja arendamisel pikaajaline kogemus, samuti on neil varasem rahvusvaheliste projektide läbiviimise kogemus. 
Projekti põhieesmärgi saavutamiseks on projektis ette nähtud mitmesuguseid tegevusi. Selleks, et jagada oma kogemusi toimivatest meetoditest ja praktikatest osalevatele asutustele ja kultuurikandjatele, korraldatakse igas riigis lühike koolitus. Mitmekesise programmiga koolituse raames antakse osalejatele põhjalik ülevaade vastava riigi olukorrast seoses vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni kuuluvate kultuurinähtustega. 
Projekti tulemusel valmib kaks kirjalikku materjali:
1) kokkuvõte metodoloogiatest ja praktikatest, mis on kasulikud kõikide projektipartnerite sihtrühmade jaoks: 
2) ühine trükis, millesse on koondatud osalevate riikide parimad praktikad vaimse kultuuripärandi kaitsel.
Koostatud materjalid pannakse üles kõikide osalevate partnerite veebilehtedele, kust neid saab tasuta alla laadida. 
Teadmisi ja kogemusi jagatakse projekti käigus ka jooksvalt: projekti jooksul toimuvad kuues partnerriigis seminarid, kus projekti tulemusi tutvustatakse laiemale publikule, lisaks toimub Lätis kui juhtriigis projekti tulemusi kokku võttev konverents. Projekti tulemusi, koostatud materjale ning muid tegevusi ja tulemusi tutvustatakse ka jooksvalt sotsiaalmeedias (Facebook, Instagram, Twitter) ja partnerite veebilehtedel.

Vaimse kultuuripärandi kandjate ja hoidjate kokkusaamiste ning ideedejagamiste kõrval on projekti oluline väljund ka osalevate partnerorganisatsioonide töötajate kui täiskasvanute koolitajate ja suunajate arendamine. Koolitusprogrammide käigus saavad partnerorganisatsioonide liikmed oma kaaslastelt teistes riikides ja kogukondades värskeid ideid, tutvuvad teistsuguste tööpõhimõtetega, meetoditega ja praktikatega. Rahvusvahelises koostööprojektis osalemine aitab tugevdada ka iga asutuse suutlikkust. Kuna projekti on kaastatud väga erinevad organisatsioonid mitmest riigist, saavad projektipartnerid ülevaate sellest, milline võib ja saab olla kultuuripärandi roll maa- ja linnapiirkonna säästlikul arendamisel. Kultuuripärand ja kestlik kultuuriturism aitab suurendada sissetulekuid ja luua uusi töökohti. Projektist on otsene kasu Euroopa kultuuripärandi kaitsel ja tutvustamisel. 
Projekt annab võimaluse väga erinevate Euroopa vaimse kultuuripärandi nähtuste  tutvustamiseks ja kogemuste vahetamiseks. Projekti käigus kaasatakse ühte suurde võrgustikku nii need, kes tegelevad vaimse kultuuripärandi kaitsega riiklikul tasandil ning ka need organisatsioonid ja praktikud, kes on hõlmatud kultuuripärandi nähtusega seotud ja tegevad kohapeal. Selline rahvusvaheline koostöö vaimse kultuuripärandi säilitamisel ja edendamisel on uudne ning loodetavasti annab see palju jõudu, eneseusku, uusi ideid ja võimalusi kõikidele osalevatele partnerpiirkondadele. 
Ametlikult 2020. aasta 1. novembril alanud projekt lõpeb 31. augustil 2023. Projekti kogueelarve on 250 472 eurot, millest Setomaal 30 286 €

Õppereiside meediakajastus:

Erasmus+ projekt ühendäs UNESCO vaimsõ kultuuriperändi piirkundõ (Helen Külvik) - Setomaa nr 2, 2021, lk 2.

https://www.setomaa.ee/kogukond/docs/file/ajalehed/Setomaa_02_2021.pdf

 

Erasmus+ UNESCO-projekt sai kõrralitsõ stardi külähk´augiga’ Makedooniahe (Helen Külvik) - Setomaa nr 4, 2022, lk 3. 

https://www.setomaa.ee/kogukond/docs/file/ajalehed/Setomaa_04_2022.pdf

 

Sardiiniah om hulga midä kaia’, kullõlda’ ja kõrva taadõ panda’ (Helen Külvik) - Setomaa nr 10, 2022, lk 10.

https://www.setomaa.ee/kogukond/docs/file/ajalehed/Setomaa_10_2022.pdf

 

Midä võisi’ Setomaa oppi’ Gruusialt? (Mari Kaisel) - Setomaa, nr 11, 2022, lk 11. 

https://www.setomaa.ee/kogukond/docs/file/ajalehed/Setomaa_11_2022.pdf

 

Talvõst keväjähe, Horvaatiahe (Merily Marienhagen) - Setomaa nr 3, 2023, lk 11.

https://setomaa.kovtp.ee/documents/17842494/36492252/Setomaa_03_2023.pdf/

 

< Tagasi
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada. Andmete kuvamiseks on kasutatud puhkaeestis.ee / visitestonia.com andmebaasi.