Euroopa Komisjoni Erasmus+ programmi projekt “UNESCO kultuuriruumide võrgustik”

2020. aasta lõpul alanud Erasmus+ programmi projekt „UNESCO kultuuriruumide võrgustik“ lõppes 2023. a 31. augustil.
Projekti partnerite hulka kuulusid kaheksa organisatsiooni seitsmest Euroopa riigist: 
Läti (Suiti rahvuskultuuri keskus – projekti juhtpartner)
Eesti (MTÜ Setomaa Turism ja SA Kihnu Kultuuriruum)
Põhja-Makedoonia Vabariik (Makedoonia vaimse kultuuripärandi kaitse rahvuslik komitee)
Gruusia (Gruusia kunsti- ja kultuurikeskus)
Itaalia (Gagliari ülikool)
Horvaatia (Gacka muuseum Otočacis)
Portugal (Idanha-a-Nova vallavalitsus)
Need seitse Euroopa riiki esindavad väga erinevaid kultuuriväärtusi, mis on tunnustatud UNESCO kultuuriväärtuste kaitse konventsiooni nimekirjas. Eesti oli projektis esindatud seto leelo ja Kihnu kultuuriruumi kaudu. 

Projektis ühendasid need seitse riiki ja kaheksa piirkonda oma jõud, et üksteisega jagada oma parimaid kogemusi ning õppida, kuidas kõige paremini tugevdada kogukonnasiseseid teadmisi ja praktikaid konkreetsete vaimse kultuuripärandi väärtuste kaitsel. Projektipartnerid on väga erineva suuruse ja tegutsemisampluaaga, kuid eesmärgid ja sihtrühmad on samad: vaimse kultuuripärandi tegelikud edasikandjad ning projektis osalevate institutsioonide meeskonnaliikmed. Igal partneril on kultuuriväärtuste hoidmisel ja arendamisel pikaajaline kogemus, samuti on neil varasem rahvusvaheliste projektide läbiviimise kogemus. 
Projekti põhieesmärgi saavutamiseks oli projektis ette nähtud mitmesuguseid tegevusi. Selleks, et jagada oma kogemusi toimivatest meetoditest ja praktikatest osalevatele asutustele ja kultuurikandjatele, korraldati igas riigis lühike koolitus. Mitmekesise programmiga koolituse raames anti osalejatele põhjalik ülevaade vastava riigi olukorrast seoses vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni kuuluvate kultuurinähtustega. 
Projekti tulemusel valmis kaks kirjalikku materjali:
1) kokkuvõtted iga projektis osalenud partneri metodoloogiatest ja praktikatest, mis on kasulikud kõikide projektipartnerite sihtrühmade jaoks;
2) ühine trükis, millesse on koondatud osalevate riikide parimad praktikad vaimse kultuuripärandi kaitsel.
Koostatud materjalid on üles laaditud /siia/,  neid saab tasuta alla laadida. 
Teadmisi ja kogemusi jagati projekti käigus ka jooksvalt: projekti jooksul toimusid kuues partnerriigis seminarid, kus projekti tulemusi tutvustati laiemale publikule, lisaks toimus Lätis kui juhtriigis 2023. a augustis projekti tulemusi kokku võttev konverents.

Vaimse kultuuripärandi kandjate ja hoidjate kokkusaamiste ning ideedejagamiste kõrval oli projekti oluline väljund ka osalevate partnerorganisatsioonide töötajate kui täiskasvanute koolitajate ja suunajate arendamine. Koolitusprogrammide käigus sai partnerorganisatsioonide liikmed oma kaaslastelt teistes riikides ja kogukondades värskeid ideid, tutvusid teistsuguste tööpõhimõtetega, meetoditega ja praktikatega. Rahvusvahelises koostööprojektis osalemine aitab tugevdada ka iga asutuse suutlikkust. Kuna projekti oli kaastatud väga erinevad organisatsioonid mitmest riigist, said projektipartnerid ülevaate sellest, milline võib ja saab olla kultuuripärandi roll maa- ja linnapiirkonna säästlikul arendamisel. Kultuuripärand ja kestlik kultuuriturism aitab suurendada sissetulekuid ja luua uusi töökohti. Projektist on otsene kasu Euroopa kultuuripärandi kaitsel ja tutvustamisel. 
Projekt andi võimaluse väga erinevate Euroopa vaimse kultuuripärandi nähtuste  tutvustamiseks ja kogemuste vahetamiseks. Projekti käigus kaasati ühte suurde võrgustikku nii need, kes tegelevad vaimse kultuuripärandi kaitsega riiklikul tasandil ning ka need organisatsioonid ja praktikud, kes on hõlmatud kultuuripärandi nähtusega seotud ja tegevad kohapeal. Selline rahvusvaheline koostöö vaimse kultuuripärandi säilitamisel ja edendamisel oli uudne ning andis palju jõudu, eneseusku, uusi ideid ja võimalusi kõikidele osalevatele partnerpiirkondadele. 
Projekti kogueelarve oli 250 472 eurot, millest MTÜ Setomaa Turismi osa 30 286 €.

Õppereiside meediakajastus:

Erasmus+ projekt ühendäs UNESCO vaimsõ kultuuriperändi piirkundõ (Helen Külvik) - Setomaa nr 2, 2021, lk 2.
https://www.setomaa.ee/kogukond/docs/file/ajalehed/Setomaa_02_2021.pdf

Erasmus+ UNESCO-projekt sai kõrralitsõ stardi külähk´augiga’ Makedooniahe (Helen Külvik) - Setomaa nr 4, 2022, lk 3. 
https://www.setomaa.ee/kogukond/docs/file/ajalehed/Setomaa_04_2022.pdf

Sardiiniah om hulga midä kaia’, kullõlda’ ja kõrva taadõ panda’ (Helen Külvik) - Setomaa nr 10, 2022, lk 10.
https://www.setomaa.ee/kogukond/docs/file/ajalehed/Setomaa_10_2022.pdf

Midä võisi’ Setomaa oppi’ Gruusialt? (Mari Kaisel) - Setomaa, nr 11, 2022, lk 11. 
https://www.setomaa.ee/kogukond/docs/file/ajalehed/Setomaa_11_2022.pdf

Talvõst keväjähe, Horvaatiahe (Merily Marienhagen) - Setomaa nr 3, 2023, lk 11.
https://setomaa.kovtp.ee/documents/17842494/36492252/Setomaa_03_2023.pdf/

 

 

< Tagasi
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada. Andmete kuvamiseks on kasutatud puhkaeestis.ee / visitestonia.com andmebaasi.