Usk

Seto’ omma’ õigõusklik rahvas. Arvatas, õt setokõisi naati ristiusku ristmä jo 10. saandil, a inäbä naas ristiusk laebahe minemä 15. saandil peräst Petsere mastõra luumist. Päämätselt võõdõti vahtsõnõ usk vasta rahulitsõlt, selle õt õigõusu kerik om olnu’ lepliganõ innitsidõ aigu vasta. Tuuperäst ommaki’ setokõisi mõttõilmah alalõ mustihavvadsõ’ arvusaamisõ’, näütüses k´audas parhillaki’ innidsehe pühäkotusõhe – Miikse Jaanikivi ja Silmälätte mano – api saamah. Setokõisi usuelo keskpaik om Petsere. Eestipoolõ Setomaal om 5 kerkot, tähtsä’ omma’ ka’ ts´assona’. Õgal kerigul ja ts´assonal om mõnõ pühäku nimi ja tuu nime perrä nimetedäs külä pidopäivä.  

< tagasi
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.