EST-LAT Unesco turism 2017-2020

Omakultuuri piirkondade arendamine ja tutvustamine turismi sihtkohtadena – UNESCO-tourism

Eestis ja Lätis on neli unikaalset piirkonda – Setomaa, Kihnu, Suiti ja Liivi rannik – kus vanad traditsioonid on hoitud elus kohalike inimeste igapäevaelu osana. Need traditsioonid (laul ja tants, rahvariided, usu- ja rahvakalendripühade tähistamine, toidu- ja käsitöötraditsioonid, suitsusauna traditsioon jne) kuuluvad UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja. Liivi rannikupiirkond, mis hõlmab 12 küla, teeb jõupingutusi, et sellesse nimekirja lisatud saada. Sellele vaatamata on unikaalne kultuuripärand ja ülemaailmselt tuntud UNESCO tunnustus antud piirkondade tutvustamisel turismisihtkohtadena vähe kasutatud.

Paljud turistid ja kohalikud turismiteenuste pakkujad ei tea UNESCO tähendust, see peaks olema neile palju arusaadavam. Piirkonnad võiksid UNESCO tunnustust enda tutvustamiseks tulemuslikumalt ära kasutada õppides teiste piirkondade kogemustest ning kaasates kultuuripärandi spetsialiste, turismieksperte jne.

UNESCO nimekirja pääsevad ainult autentse kultuuripärandiga piirkonnad. Kõik piirkondade osapooled võiks paremini tunda kohaliku kultuuripärandi ajaloolist tausta ja ehedat sisu selleks, et tutvustada seda ka külastajatele. Kuna UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja ametlikku logo ei ole lubatud turunduse eesmärgil kasutada, on vajadus ühise slogani ehk tunnuslause järele piirkondade tutvustamiseks ja turundamiseks turismisihtkohana.

Projekti eesmärgid
Projekti eesmärk on luua ühine turismitoode UNESCO poolt tunnustatud nelja väikese omakultuuri piirkonna baasil. Pakkudes ühist terviklikku ja atraktiivset turismitoodet on külastajatel võimalik osa saada ehedast kultuuripärandist, mida tänapäeva maailmas leidub harva.

Projekti tulemusena loovad partnerid ainulaadse turismitoote, mis koosneb kohalikust kultuuripärandist, kohalike ettevõtete teenustest ja atraktiivsetest turismiobjektidest. Ühiselt loodud turismitoode muudab mainitud omakultuuri piirkondade unikaalse väärtuse turistidele kättesaadavamaks, arusaadavamaks ja atraktiivsemaks.

Projekti tegevused
TP1 Tootearendus
Nelja kohaliku turismimarsruudi väljaarendamine Setomaal, Kihnus, Liivi ja Suiti piirkondades. Neid nelja marsruuti tutvustatakse ühise tunnuslausega.
1)    Partnerid korraldavad Setomaal ühise töötoa kultuurpärandiga seotud marsruutide kujundamisest. Igas piirkonnas toimuvad kohalikud töötoad koos turismiteenuste pakkujate ja ekspertidega.
2)    Iga piirkonna turismiteenuste pakkujaid innustatakse kokku panema ühiseid reisipakette nii üksikreisijatele kui ka gruppidele. Need paketid võivad olla temaatilised või piirkondlikud. Selleks toimuvad koolitused ja praktilised töötoad, mille käigus pakettide koostamisest huvitatud teenusepakkujad töötavad spetsialistide abil koos välja atraktiivsed reisipaketid.
3)    Partnerid korraldavad turismiteenuste pakkujatele vastastikuseid õppereise kogemuste vahetamise eesmärgil.
4)    Iga piirkond organiseerib turismiteenuste pakkujatele 10 koolitust oskuste ja teadmiste kasvatamiseks, et turismiteenuste disainis kohalikku kultuuripärandit rohkem rakendataks.
5)    Partnerid koostavad turismiteenuste pakkujatele käsiraamatu, mis sisaldab praktilisi nõuandeid kohaliku kultuuripärandi kasutamiseks turismis. Juhendit levitatakse kohalike teenusepakkujate hulgas.
6)    Igale piirkonnale koostatakse stiiliraamat, mis annab ülevaate sellest, kuidas kasutada piirkonna visuaalset identiteeti veebilehtedel, menüüdes, turundusmaterjalides, plakatitel, teeviitadel jne.
7)    Setomaal on kogemused kohalikku toidupärandit tutvustavate avatud kohvikute päevade organiseerimisel ja sellega piirkonna tutvustamisel. Teised kolm piirkonda kutsuvad sellele kogemusele tuginedes ellu sarnased üritused.
8)    Partnerid teevad väiksemaid investeeringuid kaheksa objekti atraktiivsemaks muutmiseks. Värska vald rekonstrueerib Seto talumuuseumi ühe hoone Värskas ning paigaldab hoovi seto taluarhitektuuri tutvustavad maketid. Meremäe vald renoveerib Luikjärve talu peahoone. Kihnu vald rajab Kihnu muuseumi kõrvale uue näitusehoone. Kihnu Kultuuriruum rekonstrueerib Metsamaa pärimustalu hoone Rootsikülas. Alsunga vald renoveerib Alsunga muuseumi ruumid. Kuldiga vald rajab Basi kultuurimajja Suiti kultuuripärandit tutvustava näituse. Dundaga vald ostab Kolka poolsaarele rajatavasse Liivi pärimuskultuuri keskusesse vajalikke seadmeid. Ventspilsi vald püstitab tammepuust installatsiooni, mis sümboliseerib kohalikke meresõidu traditsioone.

TP2 UNESCO tunnustuse tulemuslik kasutamine piirkonna kui turismisihtkoha tutvustamisel
Turismiteenuste pakkujad, organisatsioonid ja teised asjakohased huvipooled lepivad kokku põhikontseptsioonis, kuidas kasutada UNESCO tunnustust tootearenduses, turunduses ja kommunikatsioonis, kõigile mõistetaval viisil. Kuna piirkonnad ei tohi kasutada UNESCO ametlikku logo, on vajadus ühise tunnuslause järele.
1)    Seto Instituut organiseerib septembris 2017 Setomaal ühepäevase töötoa, mille eesmärgiks on kujundada ühtne arusaam UNESCO tausta tähendusest ja selle kasutamisest turismis.
2)    Suiti Rahvuskultuuri Keskus korraldab juunis 2017 ühepäevase konverentsi Alsungas. See on pühendatud kohaliku muusika- ja laulutraditsiooni laiemale kasutamisele turismitoote arendamisel ja teenuste disainis.
3)    Seto Instituut, Setomaa Turism ja Värska vald korraldavad oktoobris 2018 kahepäevase konverentsi Värskas. See on pühendatud UNESCO ja kultuuripärandi kasutamisele turismis.
4)    Läti Maaturismi Ühendus korraldab Läti turismiteenuste pakkujatele ja huvipooltele kolm kahepäevalist seminari, kus selgitatakse kultuuripärandi kasutamise olulisust maaturismis.
5)    Meremäe ja Värska vallad organiseerivad 2017. ja 2018. aastal ühepäevase seto leelotraditsiooni tutvustava avatud workshopi.
6)    Partnerid loovad ühtse müügisõnumi ja tunnuslause, mis annavad Eesti ja Läti UNESCO piirkondadele ühtse visuaalse identiteedi.
7)    Partnerid külastavad aprillis 2018 Ungarit, et õppida teiste UNESCO piirkondade kogemustest. 
8)    Partnerid koostavad 2 temaatilist käsiraamatut, mis tutvustavad turismiteenuste pakkujatele ja külastajatele kohalikku kultuuripärandit atraktiivsel moel. Üks käsiraamat on pühendatud nelja piirkonna rahvarõivaste tutvustamisele, teine kohalikele traditsioonilistele tähtpäevadele ja pühadele.
9)    Dundaga ja Ventspilsi vallavalitsused valmistavad ette taotluse Liivi ranniku piirkonna UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja saamiseks.

TP3 Turundus ja kommunikatsioon
Turundustegevused tutvustavad nelja omakultuuri piirkonda kui turismisihtkohti ja tõstavad erinevatel sihtturgudel esile nende unikaasust. Turundustegevused on mõeldud sihtriikidest uute külastajate kohale meelitamiseks
1)    Partnerid koostavad kolmes keeles ühise turundusbrošüüri, mis sisaldab informatsiooni peamistest vaatamisväärsustest ja iga piirkonna eripärast 
2)    Iga turismimarsruudi kohta valmivad turundusmaterjalid (infolehed, kaardid)
3)    Partnerid koostavad iga piirkonna kohta reisijuhi (3-4 keeles), mis sisaldab infot piirkonna peamiste turismiobjektide ja vaatamisväärsuste kohta 
4)    Partnerid koostavad levitamiseks ühise 2018. aasta sündmuste kalendri.
5)    Setomaa Turism korraldab 2 tutvustusreisi ajakirjanikele (2017, 2018) ja ühe reisikorraldajatele. Kihnu Vallavalitsus organiseerib ühe tutvustusreisi reisikorraldajatele. Läti Maaturismi Ühendus korraldab 2 tutvustusreisi ajakirjanikele ja reisikorraldajatele Suiti ja Liivi piirkondadesse.
6)    Turismitoodet tutvustatakse erinevatel turismimessidel nagu TourEst Eestis, Balttour Lätis, Mardilaat ja Matka mess Soomes. 
7)    Kihnu Vallavalitsus ja Kihnu Kultuuriruum korraldavad juunis 2018 Kihnu Pärimuspäevad, kus tutvustatakse Kihnu käsitööd, kunsti- ja muusikatraditsioone ja ajalugu ning toimuvad erinevad kontserdid.
8)    Dundaga Vallavalitsus korraldab Liivi ranniku piirkonnas kahepäevase soome-ugri rahvaste festivali, mis tutvustab liivlaste kultuuripärandit.

Projekti partnerid
MTÜ Setomaa Turism (põhipartner), SA Seto Instituut, Rahvuskultuuri Keskus "Suiti", Dundaga Vallavalitsus, Ventspilsi Vallavalitsus, Läti Maaturismi Ühendus "Lauku ceļotājs", Kihnu Vallavalitsus, SA Kihnu Kultuuriruum, Värska Vallavalitsus, Meremäe Vallavalitsus, Kuldiga Vallavalitsus, Alsunga Vallavalitsus. Projektipartnereid toetab koordinaatorina OÜ Gravitas.

Projekti elluviimise periood: 01.03.2017 – 29.02.2020

Projekti eelarve: 1 123 547,00 EUR, sh. sisaldab Eesti-Läti programmi toetus 955 014,95 eurot.

< Tagasi
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada. Andmete kuvamiseks on kasutatud puhkaeestis.ee / visitestonia.com andmebaasi.